REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO "KLUB ROMANISTY"

§1Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu edukacyjnego Klub Romanisty jest wydawnictwo Nowela sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Junikowskiej 64, 60-163, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100119, posiadająca numer NIP: 7871000455, REGON 630225949, zwana dalej wydawnictwo Nowela.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie edukacyjnym dla dyrektorów i nauczycieli szkół, zwanym dalej „Programem”.
 3. Regulamin skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół, w których nauczany jest co najmniej jeden język romański, zwanych dalej Uczestnikami.
 4. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Celem programu jest współpraca pomiędzy Nowelą i Uczestnikami Programu w rozwoju ich kompetencji zawodowych przez: udzielanie im informacji na temat metod efektywnego kształcenia, przeprowadzanie szkoleń i konferencji metodycznych, a także dostarczanie pomocy dydaktycznych.

§2Przystąpienie do programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line do Programu Klub Romanisty oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych, zgodnie z Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Nowela nadaje każdemu użytkownikowi indywidualny kod rejestracyjny, który pełni funkcję identyfikacyjną i umożliwia korzystanie z wszystkich praw Uczestnika, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§3Zasady współpracy

 1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością.
 2. Przystąpienie do Programu nie ogranicza Uczestnika w wyborze metod i środków nauczania, a w szczególności nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania do wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych, czy ćwiczeniowych określonego wydawcy.
 3. Czas trwania Programu jest nieokreślony. Nowela zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu o czym każdy z Uczestników Programu zostanie poinformowany wiadomością email.
 4. Nowela może podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z Programu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie a zmieniony regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

§4Korzyści związane z uczestnictwem w Programie Klub Romanisty

 1. Informacje o działalności wydawnictwa Nowela
  1. Uczestnik Programu będzie otrzymywał drogą mailową lub telefoniczną aktualne informacje o organizowanych przez wydawnictwo Nowela konferencjach metodycznych i szkoleniach a także aktualnych promocjach i nowościach wydawniczych
 2. Pakiet publikacji wskazanych przez wydawnictwo Nowela
  1. Każdy Uczestnik Programu ma prawo raz w roku ubiegać się o przyznanie przez wydawnictwo Nowela pakietu publikacji i gadżetów z przeznaczeniem na nagrody w organizowanym przez szkołę, w której pracuje konkursie szkolnym.
  2. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się od przyznanie nagród na konkurs jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika Formularza Konkurs dostępnego w wersji elektronicznej na stronie www.portalromanisty.pl i odesłanie go w formie elektronicznej pod adres szkoly@nowela.pl
  3. Zawartość pakietu wskazuje wydawnictwo Nowela. Wartość pakietu nie przekracza na Uczestnika w ciągu roku podatkowego 100 z brutto. Uczestnikowi nie przysługuje możliwość wymiany pakietu na jego równowartość pieniężną.
  4. W uzasadnionych przypadkach wydawnictwo Nowela zastrzega sobie prawo zwiększenia wartości pakietu. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagród jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika deklaracji dotyczącej wykorzystywanych podręczników w danym roku szkolnym w wersji elektronicznej, dostępnej pod adresem www.portalromanisty.pl po uprzednim zalogowaniu.
  5. Uczestnicy zobowiązują się do używania przekazanych materiałów we własnym zakresie i nie przekazywania ich osobom trzecim. Zakazane jest także powielanie materiałów edukacyjnych w jakiejkolwiek formie w celu ich dalszego rozpowszechniania.
 3. Dodatkowy rabat na zakupy
  1. Program uprawnia do uzyskania indywidualnego konta w Klubie Romanisty oraz rabatu w sklepie www.nowela.pl, na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.
  2. Każdy Uczestnik gromadzi punkty na swoim indywidualnym koncie w Klubie Romanisty znajdującym się na stronie www.portalromanisty.pl.
  3. Każdy Uczestnik, po zalogowaniu się, może w dowolnej chwili sprawdzić aktualną ilość zebranych przez siebie punktów.
  4. Każdy nowy Uczestnik Programu Klub Romanisty otrzymuje na swoje indywidualne konto jednorazowo 100 punktów bonusowych na zakupy w księgarni internetowej www.nowela.pl Za nowego Uczestnika Programu Klub Romanisty uznawana jest osoba, która nigdy wcześniej nie była zarejestrowana w Klubie.
  5. Punkty zostają przyznane Uczestnikowi:
   1. Na rozpoczęcie współpracy
   2. Za indywidualne zakupy w sklepie www.nowela.pl
   3. W ramach akcji specjalnych organizowanych przez wydawnictwo Nowela
  6. Zebranymi punktami, Uczestnik może - w dowolnym momencie – zapłacić za zakupy w księgarni internetowej www.nowela.pl. Punkty nie mogą być wymienione na środki pieniężne. Punkty mogą być realizowane wyłącznie w księgarni internetowej www.nowela.pl
  7. Za każde pełne 5 PLN wydane w księgarni internetowej www.nowela.pl nauczyciel otrzymuje 1 punkt. Za zakupy, które są dokonywane z wykorzystaniem premii z tytułu zebranych punktów w Programie, nie są przyznawane punkty.
  8. Za każde zebrane 100 punktów, nauczyciel otrzymuje 30 złotych premii do wykorzystania w kolejnych zakupach w sklepie internetowym www.nowela.pl. Rabat udzielany nauczycielowi z tytułu wykorzystanej premii nie może przekroczyć 100 % wartości zakupów.
  9. W przypadku chęci zakupu publikacji o wartości przewyższającej liczbę zgromadzonych punktów, nauczyciel może przeznaczyć dotąd zgromadzone punkty na część ceny zakupu i zrealizować płatność za pozostałą część wybraną przez siebie metodą płatności.
 4. Dostęp do materiałów edukacyjnych w Bibliotece
  1. Użytkownicy zainteresowani nauką języków romańskich otrzymują bezpłatnie dostęp do części zasobów Biblioteki na portalu www.portalromanisty.pl
  2. Dostęp do części Biblioteki, w której udostępnione są materiały edukacyjne do podręczników wydawnictwa Nowela dedykowany jest tylko tym Uczestnikom, którzy złożą deklarację, o której mowa w pkt.4 poniżej. Wydawnictwo Nowela zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych i odmówieniu dostępu do części publikacji bądź wycofaniu Uczestnikowi dostępu do bazy Biblioteki ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Warunkiem niezbędnym do otrzymania dostępu do publikacji jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika deklaracji o wykorzystywanych podręcznikach w danym roku szkolnym w wersji elektronicznej, dostępnej pod adresem www.portalromanisty.pl po uprzednim zalogowaniu.
  4. Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych na dany rok szkolny.
 5. Pakiety Nauczycielskie
  1. Każdy Uczestnik Programu ma możliwość jednorazowego zakupu w roku szkolnym jednego, wybranego pakietu nauczycielskiego na użytek własny, w okazyjnej cenie.

§5Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie www.portalromanisty.pl
 2. Każdy Uczestnik może odstąpić od udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres szkoly@nowela.pl
 3. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2015 Nowela © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie - FreeCreation Agencja Reklamowa

Szybki kontakt

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com